Документи

Оглас за службени гласник

Поступак издавања дупликата сведочанства-дипломе

Захтев за издавање уверења о завршеној средњој школи

Захтев за издавање дупликата сведочанства-дипломе

Годишњи план рада 2020/2021

Извештај о раду 2019/2020

Правилник о систематизацији

Измене и допуне правилника о систематизацији

Правила понашања у школи

Измене и допуне правила понашања у школи

Статут школе

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Завршни рачун за 2017. годину

Финансијски план за 2019. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2019. годину

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Завршни рачун за 2018. годину

Стручно упутство за упис у средњу школу

Развојни план школе 2019/2024

Правилник о заштити података о личности

Анекс годишњег плана рада школе за 2019 и 2020