Документи

Поступак издавања дупликата сведочанства-дипломе

Захтев за оглашавање исправе неважећом и 

Изјаву о сагласности за обраду личних података.

Захтев за издавање уверења о завршеној средњој школи

Захтев за издавање дупликата сведочанства-дипломе

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Годишњи план рада 2023/2024

Извештај о раду школе за 2022/2023

Правилник о систематизацији

Измене и допуне правилника о систематизацији

Правила понашања у школи

Измене и допуне правила понашања у школи

Статут школе

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Завршни рачун за 2017. годину

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2022. годину

Финансијски извештај  20-21. годину

Финансијски извештај  21-22. годину

Финансијски извештај  22-23. годину

Финансијски извештај за 2023. годину

Финансијски план за 2024. годину

Одлука о усвајању финансијског плана за 2019. годину

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Завршни рачун за 2018. годину

Стручно упутство за упис у средњу школу

Развојни план школе 2019/2024

Правилник о заштити података о личности

План мера за унапређивање родне равноправности

План управљања ризицима од повреда принципа родне равноправности

Анекс годишњег плана рада школе за 2019 и 2020

Школски програм 2018-2022

Школски програм 2022-2026