Економски техничар

Економски Техничар

 

Економија као подручје рада у којем се образују економски техничари омогућава задовољавање интересовања ученика који су наклоњени проучавању друштвених наука. Изучавајући групу економских предмета поред опште-образовних, наши ученици стичу знања о економији као теорији и примењеној економији. По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде али и другим предузећима и њиховим разним службама.

 

Економиски техничари истражују начине како друштво искоришћава своје ограничене изворе – сировине, људски рад и капитал, како би произвело робу и услуге. Они проучавају трошкове и учинке производње, потражње и потрошње роба и услуга. Своје сазнања темеље на проучавању економских појава и процеса; зато скупљају и анализирају податке, прате и прогнозирају економске трендове.

Радне компетенције еkономског техничара су да:

  • води благајничко пословање,
  • попуњава књиговодствена документа,
  • књижи пословне промене,
  • састави изештај о пословању,
  • обрачунава рате и камате кредита,
  • води послове књига предузећа и контролише их,
  • обрачунава порезе и дуговања,
  • планира продају робе у току године,
  • планира и организује рекламирање производа и услуга.